Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت
موسسه حقوقی پندار :: نفقه زوجه
نفقه زوجه
بازدید: 0
تاريخ : 1398/02/25

 

نفقه زوجهبرابر ماده 1106 قانون مدنی "در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است " این مزیتی استکه قانون گذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد.

فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانواده های ایرانی زنان اموال و در آمد کافی برای تامین مخارج خود و خانواده ندارند وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانواده وظیفه بس بزرگ است وظیفه آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمد برای آنان باشد اشتغال نمی ورزند.


زن در چه صورت نفقه دریافت می نماید ؟


همانطور که گفته شده است زن در صورتی استحقاق نفقه خواهد داشت که از مرد تمکین کند و به تعبیر دیگر وظایف زناشویی را انجام دهد،نشوز زن مانع استحقاق نفقه است حال می خواهیم بدانیم نفقه زوجه دارای چه ویژگی هایی می باشد:

نفقه زوجه


ویژگی های نفقه زوجه


اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه دهد،زن بر دیگران مقدم خواهد بود.
زن می تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه کند،و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی نماید.
نفقه زوجه تکلیف یک جانبه است و در حقوق ایران زن هیچگاه ، مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست،در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است.
طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی و فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون،بر سابر یدهیها مقدم خواهد شد.


 منبع : موسسه حقوقی پندار